2021-02-22 06:38Pressmeddelande

98 procent rekommenderar Almi Invest som investerare

Portföljbolagsundersökning - 98 procent rekommenderar Almi Invest som investerarePortföljbolagsundersökning - 98 procent rekommenderar Almi Invest som investerare

I en ny studie anger 98 procent av Almi Invests nya portföljbolag att de rekommenderar Almi Invest till andra bolag som söker investerare och 95 procent anger att de har stort förtroende för Almi Invest. I jämförelse med privata investerare och riskkapitalfonder anger 70 procent av bolagen att de har större förtroende för Almi Invest. Investeringsansvariges egenskaper, Almi Invests långsiktighet och kapitalstyrka är de tre främsta skälen till varför bolag väljer Almi Invest som investerare. Det är resultat som Origo Group slår fast i en ny studie som utvärderar Almi Invest som investerare.

 

 

 Studien fokuserar på några huvudfrågor:

  • Vad har investeringen inneburit för bolaget?
  • Vilka faktorer styr valet av Almi Invest som investerare?
  • Vad styr uppfattningen om Almi Invest?
  • Hur står sig Almi Invest mot andra investerare?

 

Investering gör skillnad

En majoritet, 75 procent av portföljbolagen, anger att Almi Invest betyder mycket i rollen att få en fungerande riskkapitalmarknad regionalt utspridd i hela Sverige. 72 procent av portföljbolagen anger att deras tjänst/produkt snabbare kan nå kund/marknad tack vare investeringen. 77 procent anger att investeringen gör det lättare att attrahera ytterligare riskkapital och 77 procent angav att Almi Invests investering var helt avgörande för deras bolag.

– Vi har ett mandat att kunna axla en ännu större roll i kristider, där vi fick ytterligare riskkapital av regeringen, för att möta företagens behov av kapital under pandemin. Framförallt säger bolagen att det är försäljning och kapitalresning som påverkats negativt under pandemin. Vår roll är att vara en vara en aktiv, trygg och ansvarsfull investerare oavsett kris och konjunkturcykler. Resultatet av studien visar att vi har en avgörande roll att spela för bolag i tidiga skeden genom investering och aktivt delägarskap, säger Joachim Karlsson, vd på Almi Invest

Viktigaste skälen till att välja Almi Invest som investerare och ägare 
Hela 92 procent av portföljbolagen anger att Almi Invest är en långsiktig och stabil partner, varav 88 procent tycker att Almi Invest har ett professionellt arbetssätt. 86 procent anger ytterligare skäl såsom att Almi Invest ger bolaget en ökad trovärdighet. Till utvecklingsområdena hör bl. a att utveckla ytterligare nätverk. I en helhetsbedömning av Almi Invest så ger 95 procent av portföljbolagen höga betyg.  

 

Investeringsansvariges kompetens via styrelserepresentation uppskattas

90 procent anger att Almi Invests styrelserepresentant/investeringsansvarig kan och förstår förutsättningar för bolag som befinner sig i tidig fas och 90 procent av portföljbolagen upplever också att investeringsansvarig bidrar med professionellt styrelsearbete samt lika många anser att Almi Invest tillför ett stort värde. Ytterligare styrkor som lyfts fram är goda kompetenser i finansieringsfrågor och att Almi Invest bidrar med bra affärskompetens. Till utvecklingsområde hör att ytterligare förstärka med branschkunskap.

Det är ett fantastiskt kvitto på att våra portföljbolag uppskattar våra investeringsansvarigas samlade kompetenser och styrka som Sveriges mest aktiva investerare. Vid sidan av vår Greentechfond så är vi en branschneutral investerare med närmare 350 bolag i portföljen. Vi har både branschspecialister och generalister som ska kunna hantera investeringar i en mängd olika vertikaler, där affärskompetens, finansieringsfrågor och professionellt styrelsearbete är viktiga delar för att strategiskt stötta portföljbolagen att växa snabbt, säger Joachim Karlsson, vd på Almi Invest

 

Almi Invest jämfört med andra investerare

Studien bekräftar att i jämförelse med privata investerare och riskkapitalfonder anger 70 procent av bolagen att de har större förtroende för Almi Invest, 28 procent upplever att det är likvärdigt och endast 2 procent anger att de har större förtroende för privata investerare.

Om studien 
Studien genomfördes av Origo Group på uppdrag av Almi Invet. Både enkäter skickades samt intervjuer genomfördes på 66 av Almi Invests portföljbolag. Urvalet baserades på totalen av Almi Invests ny- och följdinvesteringar 2018 och 2019 för att kunna utvärdera hur Almi Invest agerar som investerare och ägare. Resultatet kommer att användas i Almi Invests utvecklingsarbete.

 

För ytterligare information kontakta:

Joachim Karlsson, vd Almi Invest, tel +46 70-821 37 00 joachim.karlsson@almiinvest.se

Maria Kessling, marknads- och kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 700 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.