2018-12-19 10:43Pressmeddelande

Portföljbolagen har mycket stort förtroende för och rekommenderar Almi Invest som investerare

I en ny studie anger 95 procent av Almi Invests nya portföljbolag att de har stort förtroende för Almi Invest och lika många kan rekommendera Almi Invest till andra bolag som söker investerare. I jämförelse med privata investerare och riskkapitalfonder anger 61 procent av bolagen att de har större förtroende för Almi Invest. Investeringsansvariges egenskaper, Almi Invests långsiktighet och kapitalstyrka är de tre främsta skälen till varför bolag väljer Almi Invest som investerare. Det är resultat som CMA Research slår fast i en ny studie som utvärderar Almi Invest som investerare.


 Studien fokuserar på några huvudfrågor:

  • Vad har investeringen inneburit för bolaget?
  • Vilka faktorer styr valet av Almi Invest som investerare?
  • Vad styr uppfattningen om Almi Invest?
  • Hur står sig Almi Invest mot andra investerare?

Investering ger effekt

En majoritet, 75 procent av portföljbolagen anger att Almi Invest betyder mycket i rollen att få en fungerande riskkapitalmarknad regionalt utspridd i hela Sverige. 71 % av portföljbolagen anger att deras tjänst/produkt snabbare kan nå kund/marknad tack vare investeringen. 67 % anger att investeringen gör det lättare att attrahera ytterligare riskkapital och 61 % angav att Almi Invests investering var helt avgörande för deras bolag.

– Resultatet av studien visar att vi har en avgörande roll att spela för bolag från hela landet som vill växa snabbt genom investering och aktiva delägare. Vår roll är att vara en trygg, ansvarsfull och professionell investerare utan dolda agendor och vara stabila över konjunkturscykler. Detta tror jag är värdefullt för att kunna minska bolagens affärsrisker över tid och göra de redo för kommande investeringsrundor, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

Viktigaste skälen till att välja Almi Invest som investerare och ägare 
Portföljbolagen anger att Almi Invest har ett professionellt arbetssätt 90 procent, varav 83 procent ser dem som en långsiktig och stabil partner. 80 procent anger ytterligare skäl såsom att Almi Invest  ger bolaget en ökad trovärdighet. Till utvecklingsområdena hör bl. a att utveckla ytterligare nätverk. I en helhetsbedömning av Almi Invest så anger portföljbolagen att Almi Invest är professionella, 97 procent, seriösa 97 procent, långsiktiga 95 procent samt ansvarstagande 95 procent och engagerade 83 procent. 

Investeringsansvariges kompetens via styrelserepresentation uppskattas

95 procent anger att Almi Invests styrelserepresentant/investeringsansvarig kan och förstår förutsättningar för bolag som befinner sig i tidig fas och 90 procent av portföljbolagen upplever också att investeringsansvarig bidrar med professionellt styrelsearbete. Ytterligare styrkor som lyfts fram är goda kompetenser i finansieringsfrågor och att Almi Invest bidrar med bra affärskompetens. Till utvecklingsområde hör att ytterligare förstärka med branschkunskap.

Vid sidan av vår GreenTech fond så är vi en branschneutral investerare med närmare 350 bolag i portföljen. Det är ett fantastiskt resultat och kvitto på våra investeringsansvarigas samlade kompetenser och styrkor som vi har byggt upp över tid. Vi har både branschspecialister och generalister som ska kunna hantera investeringar i en mängt olika vertikaler, där höga siffror inom professionellt styrelsearbete, finansieringsfrågor och affärskompetens är viktiga delar för att strategiskt stötta portföljbolagen att växa snabbt, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

Almi Invest jämfört med andra investerare

Studien bekräftar att i jämförelse med privata investerare och riskkapitalfonder anger 61 procent av bolagen att de har större förtroende för Almi Invest, 37 procent upplever att det är likvärdigt och 2 procent anger att de har större förtroende för privata investerare. Även när det gäller att tillföra kapital i tidiga skeden, vara långsiktiga och bidra med strukturkapital anser bolagen att Almi Invest är bättre än andra investerare. Däremot anser portföljbolagen att privata investerare och riskkapitalfonder är något bättre på att bidra med nätverk än Almi Invest.

Om studien 
Studien genomfördes av CMA Research och både enkäter skickades samt intervjuer genomfördes på 61 portföljbolag av 87 tillfrågade. Urvalet baserades på totalen av Almi Invests nyinvesteringar som genomförts 2016, 2017 och utvärderar Almi Invest som investerare och ägare. Svarsfrekvens 70 %. Resultatet kommer att användas i Almi Invests utvecklingsarbete.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson, vd Almi Invest, tel +46 70-916 46 10, mikael.karlsson@almiinvest.se

Maria Kessling, marknads- och kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.