2023-06-12 06:55Pressmeddelande

Almi Invest investerar i BioCell Analytica.

BioCell AnalyticaBioCell Analytica

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i analysteknikföretaget BioCell Analytica i Uppsala. Investeringen sker i form av en emission och ska bland annat användas för att nå ut bredare på marknaden i både Sverige och Europa samt för teknikutveckling.

 

 

I denna emission tar BioCell Analytica in drygt 6,4 mnkr. Största investerare är Almi Invest, cirka 2,5 miljoner kronor, och Länsförsäkringar Uppsala. Därutöver deltar SLU Holding AB, Uppsala universitets Invest AB, Saminvest, Beijerstiftelserna samt flera privatinvesterare. Kapitalet ska användas för att öka tillväxttakt på både den svenska och europeiska marknaden, teknikutveckling av en effektbaserad biosensor samt etablerandet av ett eget analyslaboratorium.

 

BioCell Analytica grundades 2019 av Johan Lundqvist och Agneta Oskarsson, båda forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Företagets affärsidé är att erbjuda en ny analysteknik för att upptäcka hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar i t.ex. dricksvatten. Dagens analysmetoder mäter bara halter av ett fåtal utvalda kemiska föroreningar, trots att det finns hundratusentals kemiska ämnen i miljön som kan förorena våra dricksvatten. Bolagets analysmetoder kan upptäcka såväl kända, som okända ämnen och blandningseffekter som kan uppstå då vi exponeras för flera kemikalier samtidigt. BioCell Analytica vidareutvecklar nu denna teknik från att vara en laboratorieanalys där våra kunder behöver skicka prover till labbet för analys, till en biosensor som möjliggör kontinuerlig övervakning och snabb upptäckt av kemiska föroreningar direkt i vattenverket.

 

Dessa innovativa analysmetoder bidrar till att säkerställa att dricksvattnet, vårt allra viktigaste livsmedel, är säkert att dricka. Riskerna med kemiska föroreningar i dricksvatten ökar över hela världen, särskilt i samband med klimatförändringarna då nya vattenkällor kommer behöva användas för dricksvattenproduktion, till exempel direkt återanvändning av renat avloppsvatten. Men även befintliga vattenkällor riskerar att förorenas vid extremväderevent och översvämningar.

 

Tjänsten som erbjuds anknyter direkt till två av FN:s hållbarhetsmål: SDG6 där en nyckelfaktor är tillgång till rent och säkert vatten för alla (delmål 6.1 och 6.3) och SDG3 där en nyckelfaktor är att minska befolkningens exponering för skadliga kemikalier och föroreningar (delmål 3.9). Metoderna bidrar även till uppfyllandet av SDG14 (delmål  14.1, minska föroreningarna i haven), då de också kan användas för att säkerställa att vatten från t.ex. avloppsreningsverk och deponier är tillräckligt rena för att släppas ut i miljön.

Att skydda både människor och miljö från skadliga kemiska föroreningar är en global samhällsutmaning. Vi är glada över denna nya finansiering som gör det möjligt för oss att sprida våra analysmetoder i både Sverige och övriga Europa samt att fortsätta utvecklingsarbetet med en biosensor för att möjliggöra ännu snabbare upptäckt av toxiska föroreningar i framtiden.”

 Johan Lundqvist, VD på BioCell Analytica.

"Jag anser att Biocell Analytica har stor potential för en snabb och starkt tillväxt i Sverige men även internationellt. Bolaget har redan idag en lönsam affärsmodell vilket sannolikt kommer skapa en stor värdetillväxt över tid. Att man dessutom har en affärsidé som syftar till att bidra skapa hälsosammare värld gör detta till en extra intressant investering"

 

Pär Lagerström, Investment Manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta

Pär Lagerström, Investment Manager Almi Invest, tel +46 760426565, mail par.lagerstrom@almiinvest.se

Johan Lundqvist, VD BioCell Analytica tel +46 (0)70-420 05 60 mail johan.lundqvist@biocellanalytica.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.